top of page

Wie zijn wij?

Stichting Elim is op 3 december 1993 opgericht met het doel: Het bouwen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van het Kinderhuis Elim en alle aanverwante projecten welke ten goede komen aan de kinderen.


Het idee hiervoor is ontstaan toen Cees Rijke tijdens zijn werk als reisleider in aanraking kwam met grote groepen straatkinderen in Indonesië. Cees heeft meerdere kinderen geadopteerd en o.a. Isaac een naam gegeven: Isaac Rijke Sayuna. Toen Isaac volwassen was wilde hij graag andere kinderen helpen die, net als hij ooit, geen huis meer hadden of familie die voor hen kon zorgen. Cees’ ontmoeting met Rianne Noordzij zorgde voor het concrete plan voor de oprichting van Stichting Elim. Isaac Rijke Sayuna is getrouwd met Nonoi. Samen hebben zij vier kinderen en Isaac en Nonoi besturen de activiteiten ter plaatse. 

Doelgroep en de hulpvraag

Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderhuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.


In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

Daarom is nog steeds de zorg en aandacht voor huisvesting, scholing, voeding, kleding en medische zorg voor die kinderen hard nodig. Isaac en Nonoi en de medewerkers van Stichting Elim willen de negatieve spiraal doorbreken en kinderen kans geven op een beter bestaan. 

Visie

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Elim zetten zich in om kansarme kinderen goede zorg, onderdak, opvoeding en onderwijs te geven. De doelgroep en de hulpvraag zal naar de verwachting van het bestuur in de nabije toekomst onveranderd blijven. Stichting Elim wil deze vorm van steun op dezelfde wijze voortzetten. 

Missie

Stichting Elim richt zich op het geven van liefde en aandacht voor kinderen die geen thuis meer hebben. Kinderen hebben iemand nodig die hen als in een familie laat opgroeien en hen een kans biedt op een betere toekomst. Daarnaast is onderwijs en voorbereiding op een baan een belangrijke taak.

Kinderen wonen in het kinderhuis waar zij een veilig onderdak krijgen, eten, opvoeding, passend  onderwijs, (school)kleding, medische zorg en alles wat nodig is om een beter leven te krijgen.

Stichting Elim stelt alles in het werk om ons kinderhuis en de school en wat hier voor nodig is in stand te houden.

Beleid

Het beleid richt zich op het helpen met huisvesting, verzorging, opvoeding en scholing van de kinderen totdat zij zelfstandig  kunnen wonen en werken. 

Organisatie en ethiek

In Indonesië is op 5 maart 1994 Yayasan Elim Kalimantan opgericht. Deze zusterorganisatie van Stichting Elim beheert de financiën en behartigt de belangen van Stichting Elim ter plaatse. Isaac Rijke Sayuna is directeur van het kinderhuis en de school. Zijn vrouw Nonoi is hoofd van de huishoudelijke taken. Zij leert de kinderen koken, huishouden, schoonmaken en alles wat daarbij hoort. Daarnaast leren de kinderen normen en waarden om in een goede sociale omgeving op te groeien. Samenleven in harmonie is een belangrijke leefregel. Isaac en Nonoi en de leraren van de school worden betaald door Stichting Elim. 

 Op zondag wordt er een evangelische dienst gehouden waarin de dankbaarheid centraal staat.

Het in stand houden van voorzieningen ten behoeve van het Kinderhuis (en de school) Elim en alle aanverwante projecten, alles in de ruimste zin van het woord.

De bijdragen van donateurs worden besteed aan levensonderhoud en onderwijs.

Met overige giften en opbrengsten van acties worden groot onderhoud, renovatie en uitzonderlijke medische kosten betaald

Doelstelling

 

Mw. R. Noordzij-Hijweege, mede-oprichter, voorzitter
Dhr. C. Rijke, mede-oprichter, algemeen bestuurslid
Dhr. A. van der Maarel, penningmeester
Mw. A. G. Hollaar-van der Vlis, secretaris
Mw. J. Kuijpers, algemeen bestuurslid

Vacature, webbeheerder

Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar.

Bestuur van de stichting Elim

Middelen

Het vermogen voor de nastreving van de doelstelling van stichting Elim in Nederland wordt gevormd door:
    - Subsidies en donaties;

    - Schenkingen, erfstellingen en legaten;

- Bijdrage school- en verblijfsgeld van leerlingen uit de omgeving die naar de agrarische school gaan;
    - Alle andere toevallige verkrijgingen en baten.

De leerlingen aan de agrarische school die uit de omgeving komen, betalen school- en verblijfsgeld. De opbrengst van het land en de viskwekerij is voor eigen verbruik en voor de verkoop. Isaac verhuurt het gemeenschapshuis aan organisaties. De opbrengsten van verkoop en verhuur zijn voor Elim.

Het werven van donateurs gebeurt d.m.v. presentaties en het netwerk
 van de bestuursleden.


Communicatie

Via Facebook houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws. Of bekijk de laatst verschenen Elim Couranten op de Home pagina.

Communicatie met donateurs vindt actief plaats via de Elim Courant. Deze wordt 2x per jaar digitaal en gedrukt verspreid en passief via deze website.

ANBI

Stichting Elim is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Financiële 

verantwoording

De jaarcijfers zijn opgemaakt door de penningmeester en gecontroleerd door de kascommissie.

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2022

Algemene gegevens

Stichting Elim
Postbus 2064
3140 BB Maassluis

 

e-mail: info@stichting-elim.nl

Telefoon: 06 414 80 250 (Voorzitter Rianne Noordzij)

IBAN: NL29 INGB 0005 5006 59
KvK: 41134003
RSIN: 8029.53.943

Beloningsbeleid

Statuten, Artikel 6: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 

Het bestuur van de stichting Elim in Nederland doen hun werk onbezoldigd, zodat alle inkomsten/donaties ten goede komen aan het kinderhuis en school.

Cees Rijke bezoekt ieder jaar het kinderhuis om persoonlijk op de gang van zaken toe te zien. Cees woont een half jaar per jaar op Bali. Alleen de reiskosten van de interne vlucht van Bali-Pontianak worden door de stichting bekostigd. Andere bestuursleden bezoeken incidenteel ook het kinderhuis, dit geschiedt volledig op eigen kosten.

bottom of page